Snelle levering in 3-4 werkdagen
Klantenservice
0900-525 0 525
Gratis geleverd
vanaf € 500,-
Klantenservice
0900-525 0 525
Kostenfreie Hotline (Mo-Fr | 10-18 Uhr)

Privacybeleid

Privacybeleid

Bedankt voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitvoerig over de verwerking van persoonsgegevens conform artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Heeft u vragen of opmerkingen over deze gegevensbescherming, dan kunt u zich te allen tijde tot onze vertegenwoordiger omtrent de gegevensbescherming wenden: privacy@em-group.nl of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking via:

E.M. Group Holding AG
Hettlinger Straße 9
86637 Wertingen

Telefon:              +49 8272 6043387
Fax:                   +49 8272 6043429
E-Mail:                privacy@em-group.nl

De verwerking van uw persoonsgegevens is onderverdeeld in twee categorieën:

Wij verwerken alle noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en reclame, zoals het versturen van nieuwsbrieven of reclamemailings. Externe dienstaanbieders die betrokken zijn bij de verwerking van het contract, zoals logistieke bedrijven of betalingsdienstaanbieders, ontvangen uw gegevens in de gewenste mate.

Bij uw bezoek aan onze website worden tussen het apparaat (telefoon, laptop etc.) wat u gebruikt en onze server automatisch verschillende gegevens uitgewisseld, die ook persoonsgegevens kunnen zijn. De aldus verzamelde informatie wordt door ons onder meer gebruikt om onze website te optimaliseren of om reclame in de browser van uw apparaat weer te geven.

In dit gedeelte leest u meer over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, de rechtsgrondslag voor de verwerking, de legitieme belangen die door ons of door derden worden behartigd en de soorten ontvangers.

Gegevensverzameling en -gebruik voor de uitvoering van de overeenkomst  en bij het openen van een klantenaccount

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en het openen van een klantenaccount als u deze vrijwillig aan ons verstrekt bij het plaatsen van een bestelling, contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail) of een klantaccount opent. Welke gegevens worden verzameld, kunt u aflezen aan de hand van de verschillende invoerformulieren.

Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende gegevens:

 • Voornaam, achternaam
 • Factuur- en afleveradres
 • E-mailadres
 • Factuur- en betalingsgegevens
 • Geboortedatum (indien van toepassing)
 • Telefoonnummer (indien van toepassing)

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de overeenkomst is artikel 6, lid 1, letter B van de AVG. Indien u zich abonneert op onze nieuwsbrief met uw e-mailadres, sturen wij u een bevestigingsmail op basis van artikel 6 lid 1 letter C van de AVG. Op basis van art. 6 lid 1 letter F, behouden wij ons het recht voor om u na het afsluiten van een aankoop een nieuwsbrief te sturen met gelijksoortige productaanbiedingen, indien u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt. Voor zover wij uw contactgegevens niet voor reclamedoeleinden gebruiken, kunnen wij de voor de uitvoering van het contract verzamelde gegevens tot het verstrijken van de wettelijke of eventuele contractuele garantie en garantierechten opslaan. Na het verstrijken van deze termijn bewaren wij de gegevens over de door het handels- en belastingrecht vereiste contractuele verhouding gedurende de wettelijk bepaalde termijnen. Voor deze periode (regelmatig tien jaar vanaf het sluiten van de overeenkomst) worden de gegevens uitsluitend in het kader van een controle door de belastingdienst opnieuw verwerkt.

Het aanmaken van een klantenaccount is vrijwillig en gebaseerd op uw toestemming, zoals bepaald in artikel 6 lid 1 letter A AVG. U kunt de gegevens die over u zijn opgeslagen in uw klantaccount op elk moment bekijken en wijzigen.

Voor de afwikkeling voor het aankoopcontract zijn de volgende gegevensverwerkingen nodig:

Gegevensoverdracht voor uitvoering van de overeenkomst, identiteits- en kredietwaardigheidsbepalingen

Voor de verwerking van betalingen geven wij de hiervoor benodigde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is belast en, indien van toepassing, aan de door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieder of aan de door u in het bestelproces geselecteerde betalingsdienst.

Wij maken gebruik van betalingsdienstaanbieders die gevestigd zijn in een land buiten de Europese Unie. De overdracht van persoonsgegevens aan dit bedrijf vindt alleen plaats in het kader van de noodzaak om de overeenkomst na te komen.

Waar nodig verifiëren wij uw identiteit op basis van artikel 6, lid 1, onder b) en f) AVG aan de hand van informatie van dienstverleners. Dit recht vloeit voort uit de bescherming van uw identiteit en het vermijden van pogingen tot fraude op onze kosten. De omstandigheid en het resultaat van onze aanvraag zullen aan uw klantenaccount of uw gastaccount voor de duur van de contractuele verhouding worden toegevoegd.

Kredietbeoordeling en -score

Aangezien wij voorschotten betalen, bijv. bij aankoop op rekening, behouden wij ons het recht voor om identiteits- en kredietgegevens te verkrijgen van gespecialiseerde dienstverleners (kredietagentschappen) om onze legitieme belangen te beschermen. Hiertoe geven wij uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietbeoordeling door aan de volgende onderneming(en):

CRIF Bürgel GmbH

Radlkoferstraße 2

81373 München

De kredietinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten, die op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedures worden berekend en bij de berekening waarvan onder meer adresgegevens worden meegenomen. Wij gebruiken de ontvangen informatie over de statistische kans op wanbetaling voor een evenwichtige beslissing over het aangaan, de uitvoering of de beëindiging van de contractuele relatie. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal rekening worden gehouden met uw belangen die bescherming verdienen.

De rechtsgrondslag voor deze overschrijvingen is artikel 6, lid 1, onder b), en artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Toezending op basis van deze bepalingen is alleen toegestaan indien dit noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of van derden te beschermen en niet zwaarder weegt dan de belangen van de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken personen, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

U wordt in de gelegenheid gesteld uw standpunt aan de hierboven vermelde onderneming kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten.

Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

Op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG heeft de verantwoordelijke voor de verwerking een rechtmatig belang bij gegevensverwerking voor reclamedoeleinden. Op basis van deze rechtsgrondslag behouden wij ons ook het recht voor om voornaam, achternaam, geboortedatum, straat, postcode en stad te gebruiken om een gepersonaliseerde klantbenadering te gebruiken. De duur van de opslag van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden moet worden afgeleid uit het beginsel dat de opslag noodzakelijk is voor reclamedoeleinden. Wij hanteren het principe dat gegevens uiterlijk twee jaar nadat ze niet meer zijn gebruikt voor reclamedoeleinden worden verwijderd.

Eigen reclamedoeleinden en reclamedoeleinden van derden

Voor zover u een overeenkomst met ons heeft gesloten of reclamemateriaal naar u heeft laten sturen, zullen wij u als bestaande klant of geïnteresseerde opnemen. In deze gevallen verwerken wij uw naam en adres om u informatie te kunnen sturen over nieuwe producten en diensten. In het kader van onze gerechtvaardigde belangen behouden wij ons het recht voor om uw postcontactgegevens door te geven aan geselecteerde contractpartners van de postorderbedrijven, telecommunicatiebedrijven en aanbieders van soortgelijke producten die wij bijzonder zorgvuldig hebben geselecteerd, zodat zij u ook over hun producten kunnen informeren.

Reclame in lijn met uw interesses  

Wij categoriseren en vullen uw klantprofiel aan met verdere informatie, zodat u alleen advertentie-informatie ontvangt die voor u van belang zou kunnen zijn. Hiervoor worden zowel statistische gegevens als informatie over u (bijv. basisgegevens van uw klantprofiel) gebruikt. Het doel is om u te voorzien van reclame die uitsluitend gericht is op uw werkelijke of vermeende behoeften en niet om u lastig te vallen met oninteressante reclame.

Verwerking van reclamemailings

De reclame-mailings worden namens ons verwerkt door een externe dienstaanbieder aan wie wij uw gegevens doorgeven.

Recht van bezwaar        

U kunt zich te allen tijde kosteloos verzetten tegen de verwerking van gegevens voor bovengenoemde doeleinden, afzonderlijk voor het betreffende communicatiekanaal en met werking voor de toekomst. Het enige wat hiervoor nodig is, is een e-mail of een brief aan de in alinea 2 genoemde contactgegevens.

Als u bezwaar aantekent wordt het betreffende contactadres geblokkeerd voor verdere promotionele gegevensverwerking. Wij wijzen u erop dat in uitzonderingsgevallen reclamemateriaal na ontvangst van uw bezwaar nog tijdelijk kan worden verzonden. Dit is technisch gezien het gevolg van de benodigde doorlooptijd van advertenties en betekent niet dat wij uw bezwaar niet zullen uitvoeren.

Gebruik van gegevens bij aanmelding voor de e-mail nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de gegevens die hiervoor nodig zijn of afzonderlijk door u worden gecommuniceerd om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen. Nadat u uw e-mailadres in het registratieveld hebt ingevoerd, ontvangt u een e-mail om uw registratie te bevestigen. Door uw e-mailadres in te voeren in het registratie veld en te klikken op de bijbehorende knop, zal het worden toegevoegd aan onze e-mail verzendlijst. Uw e-mailadres wordt dan verwerkt op basis van uw toestemming conform artikel 6, lid 1, onder A), AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de contactoptie beschreven in het impressum of via een link aan het einde van elke nieuwsbrief.

Gebruik van gegevens voor e-mailreclame zonder nieuwsbriefregistratie en uw recht van bezwaar

Indien wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van goederen of diensten en u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres, behouden wij ons het recht voor om, in het kader van onze gerechtvaardigde belangen, regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke producten, zoals de reeds aangeschafte producten, uit ons assortiment per e-mail te verzenden. Uw e-mailadres wordt dan verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder F), van het AVG. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik respectievelijk uzelf uitschrijven door een email te sturen naar de contactmogelijkheden die in het impressum zijn beschreven of via een daarvoor bestemde link aan het einde van de nieuwsbrief.

Internettechnologieën

Gebruik van cookies

Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op diverse pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Indien met deze cookies persoonsgegevens worden verwerkt, worden deze gebruikt op basis van artikel 6 lid 1 letter F AVG. Ons belang bij de optimalisatie van onze website moet worden beschouwd als gerechtvaardigd in de zin van de hierboven vermelde rechtsgrondslag. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw eindapparaat. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en individueel kunt beslissen of u cookies accepteert of dat u cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen niet accepteert. Indien cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Herinnering voor beoordelingen door Trusted Shops

Indien u ons hier tijdens of na uw bestelling uitdrukkelijk mee heeft ingestemd door het aanvinken van een geschikte selectievakje of het aanklikken van een daarvoor bestemde knop (Beoordeel later), sturen wij uw e-mailadres naar Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de) zodat u door Trusted Shops er per e-mail aan herinnerd wordt dat het mogelijk is een beoordeling te geven. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar Trusted Shops.

Integratie van de Trusted Shops badge

De Trusted Shops badge is op deze website opgenomen om ons Trusted Shops keurmerk en de verzamelde beoordelingen weer te geven en om Trusted Shops producten na een bestelling aan te bieden aan kopers.

Dit is in het belang van de bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod, dat de overhand heeft in de context van een belangenafweging. De Trustbadge en de bijbehorende diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.

Bij het oproepen van de vertrouwensbadge slaat de webserver automatisch een zogenaamd server-logbestand op, dat bijv. uw IP-adres, datum en tijd van het gesprek, het overgedragen datavolume en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en het gesprek documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek automatisch overschreven.

Verdere persoonlijke gegevens worden alleen aan Trusted Shops doorgegeven als u hiermee heeft ingestemd, als u besluit Trusted Shops producten te gebruiken nadat u een bestelling heeft gedaan of als u zich al voor gebruik hebt geregistreerd. In dat geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

Google analytics

Voor de vraaggeoriënteerde vormgeving en continue optimalisatie van onze pagina's maken wij gebruik van (genoemd Artikel 6, lid 1, letter F van de AVG) Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. "("Google"). In deze context worden gepseudonimiseerde gebruikersprofielen aangemaakt en cookies gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website, zoals

 • Browsertype/-versie,
 • het gebruikte besturingssysteem,
 • Referrer URL (de eerder bezochte pagina),
 • Hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),
 • Tijd van de server aanvraag,

Worden naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten in verband met het gebruik van de website en het internet te verlenen ten behoeve van marktonderzoek en vraaggericht ontwerpen van deze internetpagina's. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk vereist is of indien derden deze gegevens namens het bedrijf verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval met andere gegevens van Google samengevoegd. De IP-adressen worden anoniem gemaakt, zodat een toewijzing niet mogelijk is (zgn. IP-maskering).

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens in verband met uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden en installeren van deze browser add-on voorkomen. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u op de website van Google Analytics.

Beoordelingen op deze website

Na uw aankoop sturen wij u een e-mail met de vraag of u het gekochte product wilt beoordelen. Vervolgens kunt u uw waardering op deze website achterlaten. Voor de evaluatiefunctie op deze pagina worden, naast uw commentaar ook uw e-mailadres en, als u niet anoniem post, de informatie die u verder vrijwillig heeft verstrekt opgeslagen.

Opslagtijd van de evaluatie

De commentaren en de bijbehorende gegevens (b.v. e-mailadres, naam) worden opgeslagen en blijven op onze website tot de becommentarieerde inhoud volledig is geschrapt of de commentaren om wettelijke redenen (b.v. aanvallende commentaren) moeten worden geschrapt.

Wettelijke grond

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, letter A bij de AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft door de intrekking onaangetast.

Targeting

De hieronder opgesomde en door ons gebruikte gerichte maatregelen worden uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, letter F van de AVG. Door de gerichte maatregelen die we gebruiken, willen we ervoor zorgen dat u alleen reclame ontvangt die is gericht op uw werkelijke of vermeende interesses. U niet lastig vallen met oninteressante advertenties is in uw belang, maar ook in onze belang.

Nieuwsbrief & Website Marketing

De nieuwsbrief wordt namens ons door een externe dienstverlener (Emarsys interactive services GmbH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlin) verzonden.

Uw persoonlijke gegevens worden aan Emarsys doorgegeven en daar opgeslagen. Emarsys biedt uitgebreide analysemogelijkheden over hoe nieuwsbrieven worden geopend en gebruikt. Bovendien gebruiken we de webtracking van Emarsys, waarmee we uw activiteiten en gedrag kunnen volgen wanneer u onze website bezoekt - bijvoorbeeld de categorieën die u bezoekt, producten die u koopt of juist niet aanschaft, evenals andere informatie die tijdens uw laatste sessies op de website is verzameld. Met de verkregen en daarmee gelinkte gegevens maken wij een gebruikersprofiel aan om u in de nieuwsbrief en in de online shop aanbiedingen op maat van uw individuele interesses te kunnen tonen.

Retargeting

We maken gebruik van de Retargeting technologie van Google Adwords. Dit stelt ons in staat om ons online aanbod voor u interessanter te maken. Hiervoor wordt een cookie ingesteld waarmee met behulp van pseudoniemen uw interesses worden verzameld. Deze informatie wordt gebruikt om interessante advertenties van onze aanbiedingen op de websites van onze partners weer te geven. Er worden geen directe persoonlijke gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruikersprofielen gecreëerd waar deze gegevens in opgeslagen worden. De cookie wordt 30 dagen bewaard en vervolgens automatisch verwijderd.

Google AdWords Remarketing

Wij gebruiken Google AdWords om reclame te maken voor deze website, zodat ze in Google zoekresultaten en op websites van derden verschijnt. Hiervoor wordt bij uw bezoek aan onze website de zogenaamde remarketingcookie van Google geplaatst, die door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de door u bezochte pagina's automatisch reclame op basis van interesse mogelijk maakt. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in een optimale marketing van onze website.

Extra verwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming heeft gegeven dat uw Google-web- en app-bladergeschiedenis aan uw Google-account wordt gekoppeld en de informatie uit uw Google-account gebruikt mag worden om advertenties die u op het web ziet te personaliseren. Als u bij het bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, gebruikt Google uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics om doelgroeplijsten voor cross-device-remarketing op te stellen en te definiëren. Google koppelt dan  tijdelijk uw persoonlijke gegevens aan Google Analytics om doelgroepen te vormen.

Google AdWords Remarketing is een dienst van Google LLC (www.google.de). Google LLC heeft haar hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Europese Commissie een adequaat niveau van gegevensbescherming ingesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder de Privacy Shield.

Via deze link kunt u de remarketingcookie uitschakelen. U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance om te weten te komen hoe u cookies instelt en om de relevante instellingen in te stellen.

Microsoft Bing advertenties

Op onze pagina's gebruiken we Conversion Tracking van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Microsoft Bing Ads slaat een cookie op uw computer op als u onze website via een Microsoft Bingadvertentie bezoekt. In samenwerking met Microsoft Bing kunnen we op deze manier zien dat iemand op een advertentie heeft geklikt, naar onze website is doorverwezen en een eerder gedefinieerde pagina (conversiepagina) heeft bereikt. We zien alleen het totaal aantal gebruikers die op een Bing-advertentie hebben geklikt en vervolgens naar de conversiepagina zijn omgeleid. Er wordt geen persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker openbaar gemaakt.

Als u niet wilt dat informatie over uw gedrag door Microsoft wordt gebruikt zoals hierboven beschreven, kunt u de instellingen voor de benodigde cookie afwijzen al dan niet achteraf wijzigen - bijvoorbeeld met een browserinstelling die de automatische instelling van cookies over het algemeen deactiveert. U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website en de verwerking van deze gegevens door Microsoft voorkomen door op de volgende link te klikken: http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out om bezwaar aan te tekenen. Meer informatie over gegevensbescherming en de cookies die bij Microsoft en Bing Ads worden gebruikt, is te vinden op de website van Microsoft op https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement. 

Criteo

Criteo is een dienst van Criteo CIL - 32 Rue Blanche - 75009 Parijs - Frankrijk, die gespecialiseerd is in het creëren en leveren van gepersonaliseerde reclame via "Criteo Dynamic Retargeting" en "Criteo Sponsored Products". Zij werken samen met online partners om advertenties aan te bieden aan gebruikers die deze website bezoeken of hun apps gebruiken. Criteo verzamelt navigatiegegevens zoals bekeken producten, maar geen persoonlijke gegevens. Criteo werkt ook samen met uitgevers om gepersonaliseerde reclame te tonen.

Het doel is om u reclame en producten te laten zien die voor u zo relevant mogelijk zijn - op basis van uw huidige surf- en zoekgedrag.

Voorbeeld van een productadvertentie met Criteo Dynamic Retargeting: als u bijvoorbeeld Website/App A bezoekt/gebruikt en vervolgens Website/App B, tonen wij u gepersonaliseerde reclame op basis van uw surfing/gebruiksgedrag met betrekking tot Website/App A.

Voorbeeld van een productadvertentie met Criteo Sponsored Producten: Als u bijvoorbeeld de website van een van onze partners doorzoekt (Criteo Sponsored Producten), ontvangt u gepersonaliseerde advertenties op basis van deze zoekopdracht.

Met behulp van het aanbod van Criteo zou u gepersonaliseerde reclame ontvangen die relevanter voor u is dan de normale reclame die u ontvangt zonder Criteo. Meer informatie over advertenties op basis van uw  interesses vindt u hier.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Criteo, evenals een deactiveringsoptie, is te vinden op de Criteo website

Bezwaar/Opt-out-mogelijkheid

Naast de hierboven beschreven deactiveringsmethoden kunt u de beschreven targetingtechnologieën in het algemeen ook uitschakelen door in uw browser een bijbehorende cookie in te stellen. U kunt reclame op basis van voorkeur ook deactiveren via de voorkeursmanager, deze vindt u via de link van de advertentie

Ontvangers buiten de EU

Met uitzondering van de onder de rubrieken beschreven internettechnologieën, geven wij uw gegevens niet door aan ontvangers buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Bovengenoemde verwerking resulteert in de overdracht van gegevens naar de servers van de door ons ingeschakelde aanbieders van tracking- en targetingtechnologieën. Deze servers bevinden zich in de Verenigde Staten. De gegevens worden doorgegeven in overeenstemming met de beginselen van het zogenaamde privacyscherm en op basis van zogenaamde modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.  

Uw rechten

Naast het recht om uw toestemming aan ons te herroepen, heeft u nog de volgende rechten als aan de betreffende wettelijke vereisten wordt voldaan:

 • Recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen in overeenstemming met Art. 15 AVG; in het bijzonder kunt u informatie verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, de soort van persoonlijke gegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagtermijn, de herkomst van uw gegevens, indien deze niet rechtstreeks van u zijn verzameld,
 • Het recht om onjuiste of volledige juiste gegevens te corrigeren conform artikel 16 van het AVG,
 • Recht op verwijdering van uw opgeslagen gegevens conform art. 17 AVG, met dien verstande dat geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten voor verdere opslag in acht moeten worden genomen,
 • Het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken conform Art. 18 AVG, indien u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onrechtmatig is maar u weigert deze te wissen; de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens niet langer nodig heeft, maar deze nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of u overeenkomstig Art. 21 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking,
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid conform art. 20 AVG, d.w.z. het recht om door ons opgeslagen, geselecteerde gegevens in een gemeenschappelijk, machineleesbaar formaat te laten overdragen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te verzoeken
 • Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit. Normaal gesproken kunt u contact opnemen met de toezichthouder in uw gewoonlijke woon- of werkplaats of met het hoofdkantoor van ons bedrijf.

Recht van bezwaar

Op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG kan tegen de verwerking van gegevens bezwaar worden gemaakt om redenen die verband houden met de bijzondere situatie van de betrokkene.

Het voorgaande algemene recht van bezwaar is van toepassing op alle in dit privacybeleid omschreven verwerkingsdoeleinden die worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder f, AVG. In tegenstelling tot het bijzondere recht van bezwaar tegen de verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden zijn wij volgens de AVG alleen verplicht een dergelijk algemeen bezwaar in te voeren als u ons redenen van doorslaggevend belang (bijvoorbeeld een mogelijk gevaar voor leven of gezondheid) geeft. Bovendien is het mogelijk om contact op te nemen met de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit of met onze medewerker voor gegevensbescherming.

Data veiligheid

Alle door u persoonlijk verzonden gegevens, met inbegrip van uw betalingsgegevens, worden verzonden met behulp van de algemeen aanvaarde en veilige standaard SSL (Secure Socket Layer). SSL is een veilige en bewezen standaard, die bijvoorbeeld ook in internetbankieren wordt gebruikt. U herkent een beveiligde SSL-verbinding aan de toegevoegde “s” achter de http (d.w.z. https://...) in de adresbalk van uw browser of aan het slotsymbool onderin uw browser.

We gebruiken ook geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

 

Dit privacybeleid is geldig vanaf 24.05.2018.
De vorige versie was geldig tot 24.05.2018 en kunt u hier teruglezen.

Recent bekeken
Naar boven