The version of your browser is not full supported, please update the browser to e.g. Google Chrome for the entire experience.
Snelle levering in 3-4 werkdagen
Klantenservice
0900-525 0 525
Gratis geleverd
vanaf € 500,-
Klantenservice
0900-525 0 525
Kostenfreie Hotline (Mo-Fr | 10-18 Uhr)

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Pulsiva Nederland voor de levering van goederen

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle catalogi, folders, offertes en overeenkomsten, uitgebracht door respectievelijk gesloten met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EM Group Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudend te (5384 VT) Heesch aan Cereslaan 8, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, hierna te noemen de verkoper.
2. De onderneming van de verkoper heeft tot doel de verkoop van glaswerk, porselein, bestek, servies, bedrijfskleding en aanverwante artikelen ten behoeve van het hotel en horecawezen. De onderneming handelt met noch levert aan consumenten.
3. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten met dezelfde koper, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
4. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door de verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
5. Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de koper in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de koper buiten toepassing
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of door een rechterlijke uitspraak worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen, welke nietig zijn of vernietigd worden, overleg plegen ten einde een vervangende regeling te treffen die in overeenstemming is met het geldende recht en aansluit bij de vernietigde bepaling.

Artikel 2 - Offertes en totstandkoming van overeenkomsten

1. Alle catalogi, folders en offertes van de verkoper zijn vrijblijvend tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld. Vergissingen en drukfouten binden de verkoper niet.
2. Door bij de verkoper te bestellen, geeft de koper uitdrukkelijk te kennen met deze algemene voorwaarden in te stemmen.
3. De verkoper is gerechtigd een door de koper geplaatste bestelling te weigeren.
4. De koper is gerechtigd om binnen 14 dagen na ontvangst van een aankoop de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te retourneren en het artikel mits ongebruikt, onbeschadigd en compleet, in originele verpakking terug te sturen. Als de koper besluit de bestelling te behouden, dan kan de verkoper de bezorgkosten in rekening brengen. Als de koper de bestelling retourneert, worden retourkosten in rekening gebracht.
5. Na het verstrijken van de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn, geldt het geleverde en door de koper behouden artikel als door verkoper verkocht en door koper gekocht.
6. Lid 4 van dit artikel is niet van toepassing op overeenkomsten ten aanzien van zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper, zoals maar niet uitsluitend, maatwerk en artikelen met vermelding van de naam of andere gegevens van de koper.
7. Overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn gekomen te Hulst.
8. De koper staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte adres- en overige gegevens, specificaties enz.

Artikel 3 - Prijs en bezorgkosten

1. Alle geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn in euro’s exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting en exclusief de eventueel van toepassing zijnde van overheidswege voorgeschreven verwijderingsbijdrage tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De korting bij directe betaling is al in de prijs verwerkt. Verdere kortingen worden niet verstrekt.
2. De verkoper garandeert dat de prijzen binnen de looptijd van catalogi of folders niet worden verhoogd.
3. Bij bestellingen tot € 500, - exclusief omzetbelasting brengt de verkoper voor verpakking, transport en verzekering eenmalig een in de catalogi, folders, offertes en overeenkomsten vermelde bedrag in rekening a €5,95. Bij een bestelling met meubels worden eenmalig €15,00 in rekening gebracht..
4. Bij bestellingen boven € 500, - exclusief omzetbelasting zijn de kosten voor verpakking, transport en verzekering voor rekening van de verkoper. 

Artikel 4 - Levering en risico

1. De levering geschiedt op het door de koper in de bestelling opgegeven adres. De koper is verplicht terstond na ontvangst de zending op volledigheid en schade te controleren. Tenzij gebreken op de afleverbon worden genoteerd en door de bezorger geparafeerd, wordt de zending behoudens tegenbewijs geacht in goede orde door de koper te zijn ontvangen. De levering wordt naar keuze van de koper onder voorbehoud van goedkeuring door de verkoper verzonden na betaling vooraf, of bij gebleken kredietwaardigheid op factuur.
2. Alle artikelen zijn normaliter uit voorraad leverbaar en hebben na gebleken kredietwaardigheid van de koper een levertijd van 3-4 werkdagen na bestelling met uitzondering van leveringen onder rembours, op eilanden en van zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper en leveringen af fabriek.
3. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet uit voorraad leverbaar is in welk geval de koper binnen één maand na bestelling bericht wordt en de bestelling wordt nagezonden zonder verpakkings-, transport en verzekeringskosten. Indien (na-)levering niet (meer) mogelijk is, ontvangt de koper ook binnen één maand bericht en komt de bestelling te vervallen zonder dat de verkoper jegens de koper deswege tot vergoeding van schade is verplicht.
4. Indien de goederen binnen één maand na de aanbieding ter levering niet door de koper in ontvangst zijn genomen, is de verkoper gerechtigd de overeenkomst op grond waarvan de levering plaatsvindt, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren goederen te verkopen of terug te nemen.
5. Overschrijding van de termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden leidt nimmer tot aansprakelijkheid van de verkoper voor directe of indirecte gevolgen van de levering.
6. Schade aan en vervuiling van retour gezonden artikelen zijn voor rekening en risico van de koper. De verkoper is gerechtigd vervuilde artikelen voor rekening van de koper te (doen) reinigen mits de kosten van reiniging de nettoprijs van het artikel niet overstijgen. Indien de kosten van reiniging de nettoprijs van het artikel overstijgen, dan is de verkoper gerechtigd deze prijs als schade in rekening te brengen bij de koper.

Artikel 5 - Verpakkingen

Als de koper het verpakkingsmateriaal van de verkoper niet opnieuw wil gebruiken, kan de koper dat zonder kosten aan de verkoper retourneren.


Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

1. Tot zekerheid van de juiste en volledige nakoming van de verplichtingen van de koper, behoudt de verkoper zich de eigendom van de geleverde zaken voor tot op het moment waarop de koper aan zijn verplichtingen en toekomstige verplichtingen heeft voldaan. Onder verplichtingen worden te dezen verstaan, verplichtingen ter zake van de tegenprestatie verschuldigd aan de verkoper betreffende:
a. de krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken;
b. de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van deze overeenkomst
2. Indien de verkoper vorderingen op de koper bezit ter zake waarvan een eigendomsvoorbehoud is gemaakt alsmede vorderingen op de koper ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt, dan strekt een betaling van de koper eerst tot voldoening van de vordering ter zake waarvan geen eigendomsvoorbehoud is gemaakt.
3. Indien de vorderingen ter zake waarvan de eigendom op de geleverde goederen is voorbehouden volledig voldaan zijn door de koper, behoudt de verkoper indien deze zulks wenselijk acht, zich op het moment dat hij de eigendom van de geleverde goederen verschaft, een bezitloos pandrecht voor strekkende tot zekerheid van de huidige en de toekomstige vorderingen van de verkoper op de koper.
4. De koper is alsdan op straffe van een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van 50% van het netto factuurbedrag voor de geleverde goederen waarop de eigendom wordt voorbehouden, verplicht zijn medewerking te verlenen aan het vestigen van dit bezitloos pandrecht.
5. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de koper is overgegaan is het deze niet toegestaan het geleverde in eigendom over te dragen, zakelijk of verbintenisrechtelijk te bezwaren of te vervreemden, onder welke titel dan ook.
6. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de koper is overgegaan is deze verplicht het geleverde als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van de verkoper voor deze te houden. Eventueel in, op of aan het geleverde aangebrachte merken of tekens dienen voor eenieder zichtbaar te blijven.
7. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de koper is overgegaan is de koper verplicht, het geleverde, indien dit uitsluitend naar soort en gewicht wordt bepaald, afzonderlijk en duidelijk herkenbaar op te slaan.
8. Zolang de eigendom van het geleverde niet op de koper is overgegaan is het de koper toegestaan het geleverde in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te be- of verwerken respectievelijk aan derden te verkopen en over te dragen mits hij in geval van doorverkoop de eigendom van het geleverde jegens zijn afnemer voorbehoudt, respectievelijk de door hem aan de verkoper verschuldigde koopprijs terstond betaalt, respectievelijk op eerste verzoek van de verkoper aan deze een pandrecht verschaft op de vordering op zijn afnemen.
9. De verkoper heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover de koper met de nakoming van enige verplichting jegens de verkoper in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van de verkoper in betalingsmoeilijkheden verkeert.
10. De koper verleent de verkoper nu reeds voor alsdan het onherroepelijke recht om de bedrijfsgebouwen van de koper te betreden of te laten betreden door een door de verkoper aan te wijzen derde indien de verkoper het geleverde wenst terug te nemen of indien deze de feitelijke aanwezigheid van het geleverde in die bedrijfsgebouwen wenst te controleren.

Artikel 7 - Garantie

Voor zaken die geleverd worden met fabrieks- respectievelijk importeurs- of groothandelgarantie gelden de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.


Artikel 8 - Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de verkoper voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het netto factuurbedrag met betrekking tot de overeenkomst dan wel – indien hoger - het bedrag waarvoor de verkoper zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.
2. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
3. De koper vrijwaart de verkoper tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst tussen de verkoper en de koper.

Artikel 9 - Overmacht


1. Indien en voor zover de verkoper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten.
2. Onder oorzaken die de verkoper niet kunnen worden toegerekend wordt onder andere begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen, het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie de verkoper goederen of diensten betrekt
3. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet de verkoper ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de koper.

Artikel 10 - Betaling

1. Betaling vinden zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement plaats contant ten kantore van de verkoper, danwel per creditkaart of door storting of overmaking op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.
2. Betaling van facturen dienen plaats te vinden binnen 10 dagen na de factuurdatum. Indien de koper niet binnen de hierboven aangeduide termijn heeft betaald is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is en heeft de verkoper zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de koper de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) vanaf de vervaldag in rekening te brengen --zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke de verkoper toekomen.
3. Alle kosten, welke voor de verkoper voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de koper van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de koper.
4. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/ advocaat en procureur, en alle andere buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten.
5. Deze kosten worden door de verkoper en de koper gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom met een minimum van € 200,--.
6. De koper is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijke nakoming.
7. Indien en voor zover de koper met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surseance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen de verkoper van de koper te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
8. De verkoper behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te verlangen.
9. De koper is gehouden op eerste vordering van de verkoper zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de koper uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan de verkoper schuldig mocht zijn.
10. De verkoper is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de koper op de verkoper te compenseren met alle op geld waardeerbare vorderingen op de koper van de verkoper.
11. De verkoper is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de koper al zijn verplichtingen jegens de verkoper of een tot het concern van de verkoper behorende rechtspersoon hoe ook ontstaan is nagekomen.
12. De wet incassokosten zoals in werking getreden 1 juli 2012 is niet van toepassing op leveringen tussen verkoper en koper.

Artikel 11 - Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen de verkoper en de koper is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen de verkoper en de koper, dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant in Nederland.

Recent bekeken
Naar boven